Back

M.G.R Nagar – Moolakulam, Pasumpon Nagar, Reliance – Moolakulam, Arumarthapuram. M.R.F., Thattanchavady, Sulthanpet, Moolakadai M.G.R. Statue – Villianur, Periya Koil – Villianur, Ezhaimariyamman Koil, Kottaimedu Arch, Kaveri Nagar, Kannagi Nagar.